Uitsluitingscriteria

BersebaCare wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen geeft BersebaCare weer tot waar haar expertise reikt. Wij verlenen geen zorg aan de onderstaande cliëntengroep en hanteren hierbij de uitsluitcriteria.

 • Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen zijn getroffenworden daarom niet opgenomen in het cliëntenbestand.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij
  psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen wordenin de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die de hulp van BersebaCare Care niet accepteren.
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non
  verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang.
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeldcliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen. Vrijheid beperkendemaatregelen kunnen heftig ingrijpen op het leven van de cliënt. Daarom heeft BersebaCare in haar beleid opgenomen dat de inzet van (vrijwillige) vrijheid
  beperkende maatregelen niet wordt toegestaan door medewerkers van BersebaCare.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van BersebaCare.
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.